*

V současné době je parkovací dům kompletně ve zkušebním provozu – po tuto dobu jsou závory trvale otevřeny, parkovací lístky si řidič při vjezdu neodebírá, před odjezdem se nic nehradí – provoz zdarma.

PARKOVACÍ ŘÁD

parkovacího domu Park & Ride Ivančice

I. Všeobecná ustanovení

 1. Parkovací řád upravuje podmínky pro užívání parkovacího domu Park & Ride Ivančice vybaveného automatickým závorovým systémem (dále jen „parkovací dům“). Parkovacím domem se rozumí veškerá plocha vymezená vjezdovou a výjezdovou závorou včetně objektu parkovacího domu se souvisejícím fyzickým ohraničením, jež se nachází na adrese Pod Rénou, parcela. č. 440/7, v Ivančicích. Parkovací dům má dvě části, a to zastřešenou s vjezdem z ulice Pod Rénou a nezastřešenou od ulice Krumlovská přes parkoviště Penny marketu.
 2. Provozovatelem parkovacího domu je Město Ivančice, se sídlem Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice, IČO: 00281859.
 3. Parkovací dům je vybaven dohledovým kamerovým systémem s přenosem obrazu na pracoviště Městské policie Ivančice a Policie ČR.
 4. Řidič, spolucestující osoby ve vozidle, jakož i další osoby nacházející se v prostorách parkovacího domu, jsou pro účely tohoto parkovacího řádu nazýváni jako „zákazník“.
 5. Tento parkovací řád je závazný pro všechny zákazníky parkovacího domu, kteří se jej zavazují dodržovat. Zákazník je povinen se před vjezdem či vstupem do parkovacího domu podrobně seznámit se zněním tohoto parkovacího řádu.
 6. Zakazuje se pohybovat po prostorách parkovacího domu za jiným účelem než v souvislosti s užíváním parkovacího domu, zejména pro zaparkování či vyparkování vozidla.
 7. Provozovatel poskytuje zákazníkům parkovací služby v parkovacím domě v režimu běžných parkovacích tarifů (krátkodobé parkování).
 8. Sjednání běžného parkovacího tarifu zejména určeného ke krátkodobému parkování je řešeno tímto parkovacím řádem, kdy je mezi provozovatelem a zákazníkem uzavřena smlouva o parkování; v takovém případě je maximální souvislá doba stání vozidla pouze jeden měsíc.
 9. Parkovací dům je řešen jako bezobslužný, nevyžadující trvalou lidskou obsluhu. Provozovatel v prostorách parkovacího domu nezajišťuje trvalý dohled místní obsluhou. V případě potřeby zákazník kontaktuje Městskou policii Ivančice na nonstop telefonním čísle +420 724 057 924.
 10. Parkovací dům není hlídaným parkovištěm. Provozovatel neodpovídá za újmu na vozidlech, věcech tvořících jejich příslušenství, jakož i na věcech, které nejsou jejich příslušenstvím (tj. za zavazadla, ceniny, doklady, náhradní díly atd., které zákazník ve voze ponechá.

II. Smlouva o parkování

 1. Odebráním označeného parkovacího lístku z výdejního automatu u vjezdové závory parkovacího domu a vjezdem do jeho prostor uzavírá zákazník a provozovatel smlouvu o parkování, a to s podmínkami uvedenými v parkovacím řádu. Zákazník uschová parkovací lístek v neporušeném stavu pro potřeby úhrady parkovného.
 2. Zákazník je povinen dodržovat podmínky parkovacího řádu a provozovatel se zavazuje umožnit zákazníkovi užití parkovacího domu stanoveným způsobem.
 3. Zákazník se zavazuje zaplatit provozovateli parkovné za poskytnuté parkovací služby ve výši stanovené v ceníku parkování v parkovacím domě, který je uveřejněn na platebních automatech v parkovacím domě. Zákazník je povinen nejprve uhradit parkovné a teprve poté s vozidlem opustit parkovací dům. Je přísně zakázáno blokovat dopravní koridor zastavováním vozidla za účelem úhrady parkovného.
 4. Standardní odbavovací režim parkovacího domu je následující:
  1. Při vjezdu do parkovacího domu zákazník odebere parkovací lístek z vjezdového stojanu, následně vozidlo zaparkuje a opustí parkovací dům.
  2. Při návratu zákazníka do parkovacího domu provede nejdříve zákazník úhradu parkovného pomocí automatické pokladny nacházející se při vstupu do schodiště v 1. NP a 2. NP, a to načtením QR kódu z parkovacího lístku. Následně provede úhradu parkovného stanoveného dle aktuálního ceníku parkování a instrukcí na platebním terminálu.
  3. Po řádné úhradě ceny za parkování je parkovací lístek zákazníkovi ponechán pro výjezd vozidla. V případě zájmu o daňový doklad si zákazník zmáčkne tlačítko „Doklad“ a je mu vytištěn příslušný daňový doklad o úhradě parkovného.
  4. Až po úhradě parkovného je možné se vydat pro vozidlo a následně s ním opustit prostory parkovacího domu. Bez úhrady parkovaného nebude zákazníkovi umožněn odjezd z parkovacího domu.
  5. Zákazník najede s vozidlem k výjezdovému stojanu, kde mu automatický systém umožní výjezd. V případě, že RZ vozidla nebude rozpoznána, vloží do čtečky výjezdového stojanu parkovací lístek a v případě, že jsou splněny platební a časové povinnosti zákazníka pro vyjetí z parkovacího domu, závora výjezdového stojanu umožní automatickým zvednutím zákazníkovi výjezd z parkovacího domu.
  6. Zákazník je povinen opustit s vozidlem prostory parkovacího domu do 10 minut od zaplacení parkovného. V případě, že tak neučiní, automatická výjezdová závora mu neumožní odjezd z parkovacího domu.
 5. Při ztrátě parkovacího lístku je zákazník povinen si vytisknout náhradní. Tisk náhradního lístku proběhne po volbě „Náhradní lístek“ na automatické pokladně pro úhradu parkovného. Poplatek za ztrátový lístek je ve výši 500 Kč vč. DPH.
 6. Při nesprávném vrácení hotovosti, nevydání účtenky, zamezení odjezdu vozidla zákazníka závorovým systémem atd. kontaktuje Městskou policii Ivančice na nonstop telefonním čísle +420 724 057 924 a sdělí potřebné údaje nebo požádá o řešení této situace e-mailem na adresu: parkoviste@ivancice.cz. Na pozdější reklamaci nebude brán zřetel. Bude-li reklamace uznána jako oprávněná, vrátí provozovatel zákazníkovi na jeho žádost poměrnou část parkovného. Zákazník nemá právo na náhradu újmy s tím spojené.
 7. Platbu za čerpání parkovacích služeb je možné provést v Kč buď mincemi nebo bankovkami v nominální výši uvedené na automatické pokladně, případně platební kartou.
 8. Povinnost úhrady parkovného se vztahuje také na řidiče vozidel označených dle zvláštních právních předpisů symbolem „O7“, přepravujících osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou.
 9. Zákazník bere na vědomí, že provozovatel je oprávněn od smlouvy na parkování okamžitě odstoupit v případě, že se v parkovacím domě vyskytnou technické či bezpečnostní potíže bránící řádnému poskytování a využívání parkovacích služeb. O tomto kroku je provozovatel povinen informovat zákazníka na příslušných místech v parkovacím domě.
 10. V případě, že se zákazník pokusí o falzifikaci, či zfalzifikuje přidělený parkovací lístek, je provozovatel oprávněn požadovat po zákazníkovi zaplacení smluvní pokuty ve výši 2.000 Kč vč. DPH. Zákazník nese odpovědnost za parkovací lístek.
 11. Parkuje-li zákazník na základě smlouvy o parkování (tj. na základě běžného parkovacího tarifu) v parkovacím domě vozidlo v souvislé době delší než jeden měsíc, provozovatel a zákazník sjednávají, že provozovatel je oprávněn na náklady zákazníka předmětné vozidlo odstranit z prostor parkovacího domu jeho odtažením na smluvní odtahové parkoviště provozovatele. Náklady za odtažení vozidla a jeho uložení na odtahové parkoviště a cenu za skladování vozidla na odtahovém parkovišti ponese zákazník dle aktuální ceny odtahu a uskladnění na smluvním parkovišti. Smluvní strany sjednávají, že vozidlo zaparkované v parkovacím domě či na odtahovém parkovišti může být předmětem zadržovacího práva provozovatele.

III. Organizace parkovacího domu

 1. V celém objektu parkovacího domu je zaveden jednosměrný provoz a platí zde zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Rychlost jízdy v celém objektu parkovacího domu je omezena na 10 km/h.
 3. Nejvyšší povolená výška a šířka parkujících vozidel je 2,2 m.
 4. Při jízdě v prostorách parkovacího domu musí mít vozidlo rozsvícená potkávací světla.
 5. Prostor parkovacího domu je určen pouze pro zákazníky vjíždějící s vozidly bez přívěsu o maximální hmotnosti do 3,5 tuny nebo s motocykly. Dále je zde zákaz parkování obytných vozů a karavanů.
 6. Zákazník je povinen dbát na plynulost a bezpečnost provozu v prostorách parkovacího domu, dbát výstražných nápisů a značek a přizpůsobit svou jízdu aktuálním podmínkám provozu.
 7. Parkování vozidel s pohonem na LPG/CNG je dovoleno pouze v nezastřešené části parkovacího domu s vjezdem od ulice Krumlovská přes parkoviště Penny marketu. V ostatních prostorách parkovacího domu je parkování nebo odstavení vozidel na LPG/CNG zakázáno.
 8. Parkovací dům je otevřen všem zákazníkům v době 24 hodin denně 7 dní v týdnu.
 9. Parkování je možné pouze na vyhrazených místech pro parkování. Zakazuje se parkovat kdekoliv jinde, zejména na odjezdových a příjezdových cestách. Zakazuje se dále pohybovat po parkovacích plochách za účelem jiným, než je zaparkování a vyparkování vozidla.
 10. Při odstavení vozidla zákazník vždy řádně zabezpečí vozidlo proti jeho odcizení; tzn. že vozidlo, které opouští, vždy řádně uzamkne, uzavře jeho okna a zajistí bezpečnostními zařízeními, které jsou součástí vybavení daného vozidla nebo které má zákazník k dispozici; cennosti nesmí být ponechány ve vozidle. Taktéž je zákazník povinen zabezpečit vozidlo proti pohybu zatažením ruční brzdy (u vozidla s automatickou převodovkou zařadí P-parking), jakož i zajistit, aby ve vozidle nezůstaly žádné osoby mladší 18 let ani zvířata.
 11. Zákazník je povinen si počínat tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo vlastnictví. Zákazníci, kteří se pohybují v parkovacím domě, jsou odpovědní za jakoukoliv újmu, kterou svým jednáním způsobí ostatním zákazníkům nebo provozovateli.
 12. Zákazník bere na vědomí, že vjezd vozidel do každé části parkovacího domu za účelem čerpání parkovacích služeb je řešen jedinou příjezdovou cestou. Čeká-li na příjezdové cestě více vozidel, je vozidlu zákazníka umožněn vjezd do parkovacího až poté, co dojde ke vjezdu vozidel čekajících v řadě před ním. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za zdržení či jiné nepříjemnosti vzniklé v souvislosti s čekáním na vjezd do parkovacího domu.
 13. Zákazník je povinen parkovat s vozidly přesně na vyznačených parkovacích stáních a nezasahovat tak do sousedních parkovacích stání. Zákazník nesmí parkovat na vyhrazeném parkovacím stání, a to ani z části, nejde-li o vozidlo, pro které je parkovací stání vyhrazeno. Za každý započatý den, ve kterém zákazník neparkuje přesně na vyznačených stáních, zasahuje do dalších parkovacích stání či parkuje na vyhrazeném parkovacím stání, a to i z části, je provozovatel oprávněn požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 1.500 Kč vč. DPH, a to za každé jednotlivé porušení této povinnosti, kterého se dopustí (smluvní pokuta může být uložena i opakovaně – např. uložení pokuty za špatné zaparkování a poté uložení další pokuty za přeparkování vozidla opět v rozporu s tímto parkovacím řádem).
 14. Ve všech prostorách parkovacího domu je zakázáno:
  • kouřit, rozdělávat a používat otevřený oheň,
  • provádět opravy, údržbu, seřizování či mytí vozidel,
  • upravovat prostory parkovacího domu bez souhlasu provozovatele,
  • doplňovat a skladovat pohonné hmoty do nádrží z kanystrů a dalších obdobných nádob či s nimi jinak manipulovat,
  • manipulovat s motorovým olejem a jinými hydraulickými, resp. chladicími kapalinami,
  • ukládat nepotřebný materiál, náhradní díly vč. pneu a odpadu,
  • uvádět motor vozidla do chodu za jiným účelem, než je bezprostřední odjezd vozidla z parkovacího domu,
  • přechovávat nebezpečné a hořlavé materiály a těkavé látky,
  • pohybovat se po parkovacích plochách a rampách za účelem jiným, než je zaparkování a vyparkování vozidla,
  • běhat, jezdit na kolečkových bruslích, koloběžkách, skateboardu nebo na kole, apod.
  • obtěžovat zákazníky pachem, hlukem či jakýmkoliv jiným nevhodným či rušivým chováním,
  • vyvolávat výtržnosti, ohrožovat či omezovat ostatní zákazníky, používat fyzické síly, neslušných výrazů a gest nebo projevů hanobících rasu, náboženství nebo etnikum,
  • odhazovat odpadky mimo odpadové nádoby, vytvářet skládky odpadu či odkládat nebezpečný odpad,
  • znečišťovat vnitřní i venkovní prostory, uvazovat jakákoli zvířata a venčit psy,
  • znehodnocovat, poškozovat nebo ničit majetek parkovacího domu, psát, stříkat sprejem, škrábat nebo jakkoliv vytvářet graffiti,
  • konzumovat alkohol, nápoje a potraviny, užívat narkotika, omamné a psychotropní látky,
  • manipulovat s bezpečnostními nebo protipožárními zařízeními (s výjimkou při vyhlášení požárního a jiného poplachu) či je poškozovat,
  • provozovat loterie či jiné hry nebo podomní prodej,
  • umisťovat nebo rozdávat letáky a reklamní předměty, provádět průzkumy a ankety,
  • pořádat demonstrace či kampaně jakéhokoliv rázu,
  • používat zábavní pyrotechniku,
  • odstavovat dopravní prostředky nesplňující požadavky příslušných právních předpisů pro provoz vozidla na pozemních komunikacích,
  • vstup a pohyb dětí mladších 15 let bez doprovodu svého zákonného zástupce.
 15. Zákazníci jsou v prostorách parkovacího domu povinni:
  • dodržovat právní řád ČR a parkovací řád parkovacího domu,
  • používat k parkování výhradně místo přidělené pro daný typ vozidla,
  • parkovat řádně dle použitého vodorovného a svislého značení (např. parkovat tak, aby každé vozidlo zabíralo jen jedno vyhrazené místo k parkování a nepřesahovalo a neomezovalo jiné zákazníky parkovacího domu),
  • v případě vzniku mimořádné události je každý, kdo se nachází v prostorách parkovacího domu, povinen řídit se pokyny odpovědných pracovníků.
 16. Zákazníci se dále zavazují udržovat čistotu a pořádek ve všech prostorách parkovacího domu, jakož i předcházet škodám na vozidlech, parkovacím domě a jeho vybavení. Dále se zavazují dodržovat všechny bezpečnostní a požární předpisy, tento parkovací řád stejně jako i veškeré výstražné nápisy, dopravní značky, upozornění a pokyny provozovatele.
 17. Po zákazníkovi, který poruší jakékoli ustanovení čl. III tohoto parkovacího řádu, je provozovatel oprávněn požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 500 Kč vč. DPH za každé jednotlivé porušení těchto ustanovení, není-li stanoveno jinak.

IV. Závěrečná ustanovení

 1. Tento parkovací řád je vyvěšen na příslušných místech v parkovacím domě a na webu parkoviste.ivancice.cz.
 2. Provozovatel je kdykoliv oprávněn změnit tento parkovací řád. Dojde-li ke změně parkovacího řádu, bude změněné (tj. aktuální) znění parkovacího řádu vyvěšeno na příslušných místech v parkovacím domě. Zákazník se zavazuje dodržovat aktuálně účinné znění parkovacího řádu.
 3. Smluvními pokutami není dotčeno právo provozovatele na náhradu újmy či parkovného. Smluvní pokuty mohou být automaticky přičteny k parkovnému; v takovém případě se zákazník zavazuje uhradit smluvní pokutu spolu s parkovným prostřednictvím automatické pokladny. Smluvní pokuty mohou být ukládány i opakovaně.
 4. Práva a povinnosti v tomto parkovacím řádu výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 5. Zákazník svým vstupem do parkovacího domu souhlasí s tímto parkovacím řádem, zavazuje se řídit všemi jeho ustanoveními, přičemž bere na vědomí všechny důsledky, povinnosti a sankce, které z něj vyplývají. Svým vstupem do parkovacího domu dává zákazník na vědomí, že si tento parkovací řád přečetl, jeho obsahu plně porozuměl a na důkaz souhlasu s výše uvedenými ustanoveními uzavřel parkovací smlouvu nebo vstoupil do parkovacího domu.
 6. Tento parkovací řád nabývá platnosti dnem jeho vyvěšení na příslušných místech v parkovacím domě. Účinnosti nabývá svým vyvěšením, není-li v parkovacím řádu uvedeno pozdější datum; v takovém případě nabývá účinnosti až tímto pozdějším datem. Účinnost parkovacího řádu se řídí zásadou, že novější (tj. později účinný) parkovací řád má přednost před starším (tj. dříve účinným) parkovacím řádem.

Tento parkovací řád je účinný ode dne 1. 6. 2023

Město Ivančice, provozovatel parkovacího domu Park & Ride Ivančice