Nařízení města Ivančice č. 2/2017,

kterým se vymezuje oblast města, ve které lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání silničního motorového vozidla za sjednanou cenu.

Rada města Ivančice na schůzi č. 27 dne 1. 11. 2017 usnesením v bodě č. 3 a) vydala na základě ust. § 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů v souladu s § 11 odst. 1 a) a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

Článek 1 – Vymezení oblasti města

1.        Ke stání silničního motorového vozidla na dobu časově omezenou, nejvýše však na dobu 24 hodin, za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy1 je ve městě Ivančice označen příslušnou dopravní značkou podle zvláštního právního předpisu2 tento úsek místních komunikací:

a)      Palackého náměstí (s výjimkou 6 míst před Městským úřadem a míst za kostelem Nanebevzetí Panny Marie),

b)      Komenského náměstí.

2.      Provozní doba placeného parkoviště: pondělí – pátek: od 7.00 do 17.00 hod. (s výjimkou státních a ostatních svátků).

Článek 2 – Placení sjednané ceny

1.      Sjednaná cena se platí prostřednictvím:

a)      parkovacích automatů,

b)      mobilního telefonu aplikací ClickPark.

2.      Výše ceny je stanovena ceníkem schváleným Radou města Ivančice na schůzi č. 27 dne 1. 11. 2017 usnesením v bodě č. 3 b).

Článek 3 – Prokázání zaplacení sjednané ceny

Kontrola úhrady ceny za parkování se provádí kontrolní aplikací na základě RZ vozidla.

Článek 4 – Závěrečná ustanovení

1.      Provozovatelem placeného parkování je město Ivančice. Provozní řád je umístěn na https://parkoviste.ivancice.cz/.

2.      Provozovatelem a správcem parkovacích automatů je společnost City Parking Group s. r. o., IČO: 28968506, se sídlem Malešická 2679/49, Žižkov, 130 00 Praha 3.

3.      Dohled nad dodržováním tohoto nařízení provádí město Ivančice prostřednictvím městské policie.­­­­­­­

4.      Porušení tohoto nařízení lze postihovat podle zvláštních předpisů .

5.      Tímto nařízením se ruší Nařízení města Ivančice č. 1/2017, kterým se vymezuje oblast města, ve které lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání silničního motorového vozidla za sjednanou cenu.

Článek 5 – Účinnost

Toto nařízení města Ivančice nabývá účinnosti dne 20. 11. 2017.

 

_________________                                    __________________

Milan Buček, v.r.                                                  Jaroslav Sojka, v.r.

starosta města                                                    místostarosta města

(zveřejněno na úřední desce: 03.11.2017 – 20.11.2017)

________________________________

1 Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů

2 Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 294/2015 Sb., o provádění pravidel provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Např. zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich


Provozní řád placeného parkoviště města Ivančice

  1. Provozovatelem placeného parkoviště je město Ivančice.
  2. Provozovatelem a správcem parkovacích automatů je společnost City Parking Group s. r. o., IČO: 28968506, se sídlem Malešická 2679/49, Žižkov, 130 00 Praha 3.
  3. V případě vyskytnutí jakýchkoliv poruch u parkovacích automatů, prosím, tyto poruchy ohlaste na telefonním čísle: +420 778 725 000.
  4. Veškeré reklamace u parkovacích automatů umístěných na placeném parkovišti, prosím, uplatňujte u,společnosti City Parking Group s. r. o.
  5. Zaplacení parkovného je možné přes mobilní telefon aplikací ClickPark nebo prostřednictvím parkovacích automatů po zaparkování vozidla na parkovišti, a to podle délky parkovací doby mincemi v hodnotě 1,- Kč, 2,- Kč, 5,- Kč, 10,- Kč, 20,- Kč, 50,- Kč. Minimální vklad je 10,- Kč. Po vhození mincí, zadání příslušné RZ a stlačení příslušného tlačítka automat vydá parkovací lístek. Parkovací lístek zároveň slouží jako daňový doklad o zaplacení parkovného.
  6. Rezidentní karty budou vystaveny bezúplatně pouze pro občany Ivančic s trvalým pobytem na Palackého náměstí (s výjimkou adresy 196/6) a Komenského náměstí v počtu 1 kus na 1 osobu s uvedením tovární značky a RZ vozidla po předložení dokladu prokazujícího užívání vozidla.
  7. Tento provozní řád je závazný pro všechny parkující. Byl vydán Radou města Ivančice č. 27, bod č. 3 c) s účinností od 20. 11. 2017.

 

V Ivančicích dne 06.11. 2017

 

_________________                                    __________________

Milan Buček, v.r.                                                  Jaroslav Sojka, v.r.

starosta města                                                    místostarosta města