Dokument ke stažení (PDF)

Nařízení města Ivančice č. 3/2021,

kterým se vymezuje oblast města, ve které lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání silničního motorového vozidla za sjednanou cenu.

Rada města Ivančice na 10. schůzi dne 21. 4. 2021 usnesením č. RM/2021/10/306 vydala na základě ust. § 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů v souladu s § 11 odst. 1 a) a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

Článek 1 – Vymezení oblasti města

 1. Ke stání silničního motorového vozidla na dobu časově omezenou, nejvýše však na dobu 24 hodin, za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy1 je ve městě Ivančice označen příslušnou dopravní značkou podle zvláštního právního předpisu2 tento úsek místních komunikací:
  1. Palackého náměstí (mimo 6 míst vyhrazeného parkování před budovou Městského úřadu (budova 196/6) a míst za kostelem Nanebevzetí Panny Marie),
  2. Komenského náměstí,
  3. ulice Josefa Vávry,
  4. ulice Jana Schwarze (místa před budovami 102/4, 101/6 a 100/8),
  5. Žerotínovo náměstí (místa před budovami 99/1, 119/3, 120/5, 121/7, 122/9, 143/6, 142/8),
  6. ulice Růžová (mimo míst před budovami 146/1, 147/3 a 97/4 až po roh budovy Na Spojce 96/1),
  7. ulice Drůbežní trh (mimo míst před budovami 164/17, 165/19, 173/20, 172/22, 171/24).
 2. Provozní doba placeného parkoviště: pondělí – pátek: od 8.00 do 17.00 hod. (s výjimkou státních a ostatních svátků).

Článek 2 – Placení sjednané ceny

 1. Sjednaná cena se platí prostřednictvím:
  1. parkovacích automatů,
  2. mobilních platebních aplikací:
   • mobilní peněženka „SEJF“,
   • mapová aplikace „ParkSimply“
   • bankovní aplikace ČSOB „DoKapsy“,
   • formou prémiové SMS
 2. Výše ceny je stanovena ceníkem schváleným Radou města Ivančice na 10. schůzi dne 21.04.2021 usnesením č. RM/2021/10/306.

Článek 3 – Prokázání zaplacení sjednané ceny

Kontrola úhrady ceny za parkování se provádí kontrolní aplikací na základě RZ vozidla.

Článek 4 – Závěrečná ustanovení

 1. Provozovatelem placeného parkování je město Ivančice. Provozní řád je umístěn na webu parkoviste.ivancice.cz.
 2. Provozovatelem a správcem parkovacích automatů je společnost Parking Pro s. r. o., IČO: 04979591, se sídlem: Postřižínská 20, 250 70 Odolena Voda.
 3. Dohled nad dodržováním tohoto nařízení provádí město Ivančice prostřednictvím městské policie.­­­­­­­
 4. Porušení tohoto nařízení lze postihovat podle zvláštních předpisů .

Článek 5 – Účinnost

Toto nařízení města Ivančice nabývá účinnosti dne 1. 5. 2021.

 

_________________                                    __________________

Milan Buček, v.r.                                                  Jaroslav Sojka, v.r.

starosta města                                                    místostarosta města

(zveřejněno na úřední desce: 23.04. – 03.05.2021)

________________________________

1 Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů

2 Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 294/2015 Sb., o provádění pravidel provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

3 Např. zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.