Kontaktní údaje správce osobních údajů

Název: Město Ivančice
Adresa sídla: Palackého náměstí 196/6, Ivančice
IČO: 00281859
E-mail: veisova@muiv.cz
Telefon: 546 419 581

Kontaktní údaje zpracovatele osobních údajů

Název: Parking Pro s.r.o.
Adresa sídla: Postřižínská 20, Odolena Voda
IČO: 04979591

1. Účel a právní základ pro zpracování

Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“), zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.

Tyto zásady subjektům údajů poskytují informace o tom, za jakým účelem Město Ivančice (dále jen „Město“) prostřednictví zpracovatele zpracovává osobní údaje, v jakém rozsahu a na základě jakého právního titulu je k tomu oprávněno.

2. Pojmy

Subjekt údajů: Fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují (dále „zákazník“);

Osobní údaj: Veškeré informace o identifikovaném nebo identifikovatelném zákazníkovi; identifikovatelným zákazníkem je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby (dále také „údaje“ či „informace“);

Správce: Subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a nese za toto zpracování odpovědnost. Správcem osobních údajů je Město Ivančice;

Zpracovatel: Subjekt, který na základě zákona nebo z pověření správce zpracovává osobní údaje pro správce, a to na základě smlouvy o zpracování osobních údajů; Pro Město zpracování provádí společnost Parking Pro s.r.o. na základě Smlouvy o zpracování osobních údajů.

Webové stránky: Webové stránky dostupné na parkoviste.ivancice.cz

3. Jaké osobní údaje zpracováváme

 • Identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození)
 • Adresní a kontaktní údaje (adresa trvalého bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo)
 • Identifikační údaje vozidla (registrační značka, provozovatel vozidla)
 • Informace tvořící obsah zprávy

4. Formulář Žádost o vystavení karty, její prodloužení nebo změnu

  Za pomoci tohoto formuláře má žadatel možnost zažádat o parkovací oprávnění a uvést údaje k prokázání splnění podmínek pro jeho získání. Město v tomto případě zpracovává osobní údaje za účelem zpracování žádosti po dobu nejdéle 10 pracovních dní nebo do jejího vyřízení. Poté je žádost smazána bez možnosti znovuobnovení.

  5. Parkovací oprávnění

  V rámci našich internetových stránek nebo na pracovišti MěÚ Ivančice má subjekt údajů možnost zažádat o parkovací oprávnění a uvést údaje k prokázání splnění podmínek pro jeho získání.
  Město v tomto případě zpracovává osobní údaje pro splnění úkolu prováděného při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen na základě § 23 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, po dobu platnosti parkovací karty.

  6. Služby mobilních plateb parkovného – „SMS Parking“, platební aplikace „Mobilní peněženka SEJF“, mapová aplikace „ParkSimply“ a bankovní aplikace „DoKapsy“

  Veškeré informace najde subjekt údajů při instalaci aplikací v obchodních podmínkách.

  7. Jaká jsou práva subjektu údajů?

  S ohledem na to, že Město zpracovává osobní údaje subjektů, náležejí jim práva, která mohou uplatnit prostřednictvím našich kontaktních údajů uvedených v úvodu těchto zásad.

  V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte následující práva (čl. 15 až 21 GDPR):

  • Právo na přístup k osobním údajům
  • Právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů
  • Právo na výmaz osobních údajů
  • Právo na omezení zpracování osobních údajů
  • Právo na přenositelnost údajů
  • Právo vznést námitku proti zpracování
  • Právo na informace o automatizovaném rozhodování, včetně profilování

  Dále máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochova 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111, web: www.uoou.cz.