Nařízení města Ivančice č. 1/2017,

kterým se vymezuje oblast města, ve které lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání silničního motorového vozidla za sjednanou cenu.

Rada města Ivančice na své schůzi konané dne 28. 6. 2017 usnesením v bodě 41.1. vydala na základě ust. § 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů v souladu s §§ 11, 12 a 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

Článek 1 – Vymezení oblasti města

 1. Ke stání silničního motorového vozidla na dobu časově omezenou, nejvýše však na dobu 24 hodin, za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy1 je ve městě Ivančice určen tento úsek místních komunikací:

a) Palackého náměstí (s výjimkou podle provozního řádu placeného parkoviště)

b) Komenského náměstí

 1. Vymezený úsek místní komunikace (dále jen „parkoviště“) je označen příslušnou dopravní značkou podle zvláštního právního předpisu2.

Článek 2 – Placení sjednané ceny

 1. Sjednaná cena se platí prostřednictvím parkovacích automatů nebo přes mobilní telefon aplikací ClickPark.
 2. Parkoviště podle článku 1 odst. 1 tohoto nařízení lze užít ke stání silničních motorových vozidel po zadání RZ parkujícího vozidla prostřednictvím parkovacích automatů nebo mobilního telefonu přes aplikaci ClickPark a zaplacením sjednané ceny podle provozního řádu parkoviště.
 3. Tato povinnost se netýká silničních motorových vozidel s rezidentní parkovací kartou nebo viditelně označeného vozidla invalidů a dále vozidel uvedených v provozním řádu parkoviště.
 4. Vlastní způsob úhrady je stanoven v provozním řádu parkoviště.

Článek 3 – Prokázání zaplacení sjednané ceny

Kontrola úhrady parkovného se provádí kontrolní aplikací na základě RZ vozidla.

Článek 4 – Závěrečná ustanovení

 1. Dohled nad dodržováním tohoto nařízení provádí město Ivančice prostřednictvím městské policie.
 2. Porušení tohoto nařízení lze postihovat podle zvláštních předpisů3 .
 3. Nedílnou součástí nařízení je provozní řád placeného parkoviště města Ivančice.
 4. Tímto nařízením se ruší Nařízení města Ivančice č. 1/2014.

Článek 5 – Účinnost

Toto nařízení města Ivančice nabývá účinnosti dne 1. 8. 2017.

 

_________________                                    __________________

Milan Buček, v.r.                                                  Jaroslav Sojka, v.r.

starosta města                                                    místostarosta města

(zveřejněno na úřední desce: 13.07.2017 – 31.07.2017)

________________________________

1 Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů

2 zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

3 Např. zákon č. 256/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.


Provozní řád placeného parkoviště města Ivančice

 1. Provozovatelem placeného parkoviště je město Ivančice.
 2. Provozovatelem a správcem parkovacích automatů je společnost City Parking Group s.r.o., IČO: 28968506, se sídlem Malešická 2679/49, Žižkov, 130 00 Praha 3.
 3. V případě vyskytnutí jakýchkoliv poruch u parkovacích automatů, prosím, tyto poruchy ohlaste na telefonním čísle: +420 778 725 000.
 4. Veškeré reklamace u parkovacích automatů umístěných na placeném parkovišti, prosím, uplatňujte u společnosti City Parking Group s. r. o.
 5. K stání silničního motorového vozidla na dobu časově omezenou, nejvýše však na dobu 24 hodin, za sjednanou cenu (dále jen „parkovné“) je určen tento úsek místních komunikací: Palackého náměstí (vyjma 6 míst před Městským úřadem a míst za kostelem Nanebevzetí Panny Marie) a Komenského náměstí podle dopravního značení.
 6. Provozní doba placeného parkoviště: pondělí – pátek: od 7.00 do 17.00 hod.

V sobotu, neděli a státních svátcích bez poplatku.

 1. Zaplacení parkovného je možné přes mobilní telefon aplikací ClickPark nebo prostřednictvím parkovacích automatů po zaparkování vozidla na parkovišti, a to podle délky parkovací doby mincemi v hodnotě 1,- Kč, 2,- Kč, 5,- Kč, 10,- Kč, 20,- Kč, 50,- Kč. Minimální vklad je 10,- Kč. Po vhození mincí, zadání příslušné RZ a stlačení příslušného tlačítka automat vydá parkovací lístek. Parkovací lístek zároveň slouží jako daňový doklad o zaplacení parkovného.
 2. Sazba za parkování: pro každé jedno vozidlo je jedenkrát denně v rámci provozní doby první započatá hodina stání zdarma, 2. hodina v daném dni 10,- Kč a dále za každou následující započatou hodinu 20,- Kč.
 3. Kontrola úhrady parkovného se provádí kontrolní aplikací na základě RZ vozidla, kterou parkující zadávají při úhradě parkovného prostřednictvím mobilního telefonu přes aplikaci ClickPark nebo prostřednictvím parkovacích automatů.
 4. Rezidentní karty budou vystaveny bezúplatně pouze pro občany Ivančic s trvalým pobytem na Palackého náměstí (s výjimkou adresy 196/6) a Komenského náměstí v počtu 1 kus na 1 osobu s uvedením tovární značky a RZ vozidla po předložení dokladu prokazujícího užívání vozidla. V případě ztráty, zničení nebo poškození rezidentní karty bude další vystavení zpoplatněno částkou 100,- Kč.
 5. Od placení parkovného jsou osvobozena vozidla viditelně označena parkovacím průkazem přepravující osobu těžce zdravotně postiženou, a dále vozidla viditelně označena jako vozidla určená k poskytování zdravotnických služeb, vozidla Hasičského záchranného sboru, vozidla Policie České republiky, pokud parkoviště užijí při výkonu zvláštních povinností podle zvláštních právních předpisů a vozidla města Ivančice.
 6. Parkovné nemusí platit také řidiči vozidel zásobující obchody rychle zkazitelným zbožím (např. mléko, mléčné výrobky, maso, pečivo, ovoce, zelenina) po dobu nezbytně nutnou k neprodlenému naložení nebo vyložení nákladů.
 7. Nezaplacením parkovného se řidič popř. provozovatel či majitel silničního motorového vozidla vystavuje postihu podle platných právních předpisů.
 8. Tento provozní řád je závazný pro všechny parkující. Byl vydán Radou města Ivančice č. 14, bod 41.1 s účinností od 1. 8. 2017 a je nedílnou součástí Nařízení města Ivančice č. 1/2017.

 

V Ivančicích dne 28. 6. 2017

 

_________________                                    __________________

Milan Buček, v.r.                                                  Jaroslav Sojka, v.r.

starosta města                                                    místostarosta města